Daniel Sapoundjiev on
  Curves

Curves

15 November 2023

Background

Nothing in the nature is curved if we look very close to an object
Every object is composed by smaller object and actually they are ordered in such way so we can call the object curved.
But in math we use ideal objects which have infinite number of points and we call them curves.

Curve properties

След като всяка крива се състои от безкраен брой последователни точки
то различните и характеристики бихме могли да ги търсим в зависимостите между всеки две точки от кривата.
Които между другото също са безкраен брой

Също така при кривите работим с кривина
При тази концепция се работи с дъги и радиус на кривина.
За всяка точка също имаме и допирателна с определен наклон, който е перпендикулярен на радиуса на кривината в тази точка
Така с тези допълнителни елементи от кривата може да се представят допълнителни характеристики базирани на тях

self-similar curve property

Part of the curve is similar to the whole curve

Стойности по Х

За Безие кривите може да се замести във формулата и да се получат максималните и минималните стойности на у координатите
както и всяка у стойност според стойността на параметъра.
Това е хубаво да го има за всяка крива дори и да се ползват и допълнителни данни, х координати, наклони или нещо друго

Back to main menu