Daniel Sapoundjiev on
  Together algorithms - Tango

Together algorithms

Together algorithms

18 September 2016

Въведение

Понякога е необходимо да се определи максималната стойност на сбора от два или повече масива, които имат съпоставени стойности.

Имаме 2 масива и на всяка стойност от първия съответства такава от втория.

Да се намери най-голямата им обща стойност

Да се намери най-малката им обща стойност

Може да се обиколят всички общи двойки и да се провери кой сбор е най-голям или малък.
Но това може да бъде доста бавно за големи масиви.
Затова могат да се представят масивите с по-малко стойности и да се посочи начина по-който се променят.
Примерно посочва се първата стойност и след това се посочва, че се променят линейно до втората стойност.
Може да има и няколко различни зависимости. Примерно първите стойности се променят линейно, след което имаме стойности които се променят кубично.
Може да се промени и посоката на промяна.

Видове промени

Промените в стойностите могат да бъдат нарастващи или намаляващи

Също могат да бъдат линейни ... според вида на промяната

Два намаляващи

При два намаляващи винаги първите стойности са с най-голям сбор, а последните с най-малък
Тази зависимост важи и при повече от два масива.

Два нарастващи

При два нарастващи винаги последните стойности са с най-голям сбор, а първите с най-малък
Тази зависимост важи и при повече от два масива.

Нарастващ и намаляващ - линейно

Когато единият е нарастващ а другият е намаляващ имат значение стойностите с които единият нараства, а другият намалява.
Ако нарастващия нараства с по-голяма стойност от колкото намаляващия намалява, то първите последните стойности ще имат най-голям сбор, а първите най-малък.

Back to main menu